Поверителност

Уведомление за прозрачност при обработване на лични данни на ВФ Алтърнатив АД във връзка с отношения с потребители на интернет страницата му

До кого е адресирано това уведомление

Адресати на това уведомление са субекти на данни (физически лица) – потребители на интернет страницата на „ВФ Алтърнатив“ АД, чийто лични данни последното обработва във връзка с предоставяне на достъп до информация и/или услуги посредством тази страница.

Каква е целта на това уведомление

Целта на това уведомление е да Ви предостави основната информация, на която като субект на данни, на когото това уведомление се предоставя, Вие имате право с оглед гарантиране на Вашите права и интереси като субект на данни – адресат на това уведомление (с оглед качеството, в което то Ви се предоставя).

В допълнение, в случай че освен в посочена по-горе категория попадате и в друга категория субекти, чиито лични данни „ВФ Алтърнатив“ АД обработва (напр. сте и наш клиент), следва да имате предвид и специфичната информация, която Ви се предоставя в това Ви качество (стандартизирано уведомление, адресирано до съответната категория субекти на данни, или друга информация).

Това уведомление не съдържа изчерпателно описание на мерките и процедурите, прилагани от „ВФ Алтърнатив“ АД с оглед изпълнение на задълженията му във връзка с обработването на лични данни, а цели да представи основните аспекти във връзка с осъществяваната обработка за целите на информиране на субектите на данни, включително във връзка с възможността за упражняване на предоставените им в това им качество права.

Кой е администраторът на Вашите лични данни

Администратор на Вашите лични данни е „ВФ Алтърнатив“ АД, ЕИК 204692929, със седалище и адрес на управление: България, София 1142, район Средец, ул. Г. С. Раковски 193, вх. А, ет. 2, ап. 2 („Дружеството“), представлявано от Стефан Генчев Павлов – изпълнителен член и представител на СД на дружеството.

В качеството си на администратор на Вашите лични данни Дружеството и неговите служители следва в най- висока степен да гарантират Вашите права и законни интереси, произтичащи от законодателството за защита на личните данни.

Контакт с Дружеството във връзка с осъществяваното обработване на лични данни, както и с оглед упражняване на правата Ви на субект на данни може да бъде осъществен на посочения адрес на управление, както и на тел. +359 2 448 60 20 и електронна поща  contact@vfalternative.com

Какви Ваши лични данни обработваме

Дружеството обработва следните категории лични данни във връзка с отношенията си с потребители на интернет страницата му:

Данни относно физическата идентичност – онлайн идентификатори (IP адрес), други идентифициращи данни (имена, данни за контакт) – при отправяне на запитване, абониране за бюлетин или други, изискващи осъществяване на комуникация с Вас.

Данни относно поведение и предпочитания – данни от интернет активност във връзка с ползването на функционалности на интернет страницата на Дружеството, маркетингови данни (история на посетените страници, направени търсения, данни от прочитане на „бисквитки“, включително посетени секции, време и продължителност на посещение, видени реклами и взаимодействие с тях, модели на поведение, предпочитания и други).

Дружеството не обработва специални категории (чувствителни) лични данни във връзка с отношенията си с клиенти или потенциални клиенти.

Дружеството не обработва лични данни на малолетни и непълнолетни лица. В случай че Дружеството установи, че са предоставени лични данни от такова лице, ще изтрие същите.

Дружеството обработва само предоставени от Вас лични данни, като Дружеството приема, че получените с Ваше знание лични данни, каквито са данните за поведението Ви в интернет страницата на Дружеството, включително данни от използването на „бисквитки“, са предоставени от субекта на данни.

На какво основание обработваме Вашите лични данни

Дружеството обработва лични данни на потребители на интернет страницата му на следните основания:

 • съгласие на субекта на данните за обработване на лични данни (например за обработване на данни, събрани с помощта на „бисквитки“, обработка на данни при абониране за бюлетин);
 • осигуряване на законни интереси на Дружеството или на трети лица (освен ако интереси или основни права и свободи на субекта на данните са с предимство) – с оглед подобряване на услугите, които предоставяме посредством интернет страницата си, предотвратяване на злоупотреби, защита на интереси при незаконосъобразно поведение на потребителя.

С каква цел обработваме Вашите лични данни

Дружеството обработва Ваши лични данни лични данни, получени при ползването на интернет страницата му, за следните цели:

 • подобряване на качеството на предоставяните услуги и маркетинговата стратегия – обработване на данни за предпочитанията, за изпращане на бюлетин и друга маркетингова информация;
 • осигуряване на информационната сигурност и законни интереси – обработване на данни за идентификация и поведение на потребителя, увреждащо интереси на Дружеството или трети лица, вкл. за целите на преустановяване на такова поведение и/или предявяване на претенции;
 • осъществяване на комуникация – напр. при отправяне на запитване през нарочна форма на интернет страницата, искане за информация и други.

Длъжни ли сте да ни предоставите Ваши лични данни

Потребителите на интернет страницата ни нямат договорно или нормативно задължение да ни предоставят лични данни (доколкото не ползват интернет страницата и в друга качество, напр. като клиенти, които предоставят дължима информация по този начин). Потребителите на интернет страницата на Дружеството могат да изберат предоставяните във връзка с посещенията на тази страница данни да не бъдат събирани и последващо обработвани от Дружеството, без това да препятства ползването на интернет страницата му (доколкото обработването се основава на съгласие). Независимо от това, ползването на някои

функционалности на интернет страницата (напр. форма за запитване), изискват предоставянето на определени данни (данни за контакт), без които тези функционалности не могат да бъдат ползвани.

Как обработваме личните Ви данни

Първият и задължителен етап от обработката на Вашите лични данни е събирането им от Дружеството при предоставянето им при ползването Ви на функционалностите на интернет страницата на Дружеството. Така събраните лични данни впоследствие могат да бъдат обработвани по различни начини, чрез различни операции и съвкупности от операции, в т.ч. да бъдат записвани, подреждани, организирани или структурирани по определен начин (включително с цел улесняване на достъпа и извличането им при необходимост, обработката им за маркетингови цели и други), променяни, разкриване (при предаване или осигуряване на достъп), употребата им по друг начин. Финалният етап от обработката на личните данни е тяхното изтриване/унищожаване.

Независимо от това какъв вид обработка на лични данни осъществяваме, винаги спазваме следните принципи:

 • обработваме личните Ви данни само при наличие на някое от посочените по-горе основания;
 • полагаме дължимата грижа за законосъобразното обработване на лични данни, при осигуряване на правата Ви като субект на данни, включително като Ви предоставим дължимата в тази връзка информация;
 • обработваме Вашите лични данни за посочените в това уведомление цели или за цели, за които сте предоставили Вашето съгласие;
 • стремим се към ограничаване на обработваните данни до минимум с оглед целите, за които ги обработваме;
 • поддържаме обработваните данни актуално, включително можем да ги проверим, да ги съпоставим с други източници, да изискваме допълнителна информация. Дружеството изисква от своите клиенти актуализиране на предоставените с оглед отношенията с тях лични данни при промяна на последните;
 • изтриваме/унищожаваме личните Ви данни или ги анонимизираме, така че да не позволяват установяване на самоличността Ви, когато вече няма необходимост от Вашите лични данни;
 • предприемаме необходимите мерки за защита на обработваните лични данни.

На кого може да предоставим Ваши лични данни

Вашите лични данни могат да бъдат разкривани на следните категории получатели:

 • служители на Дружеството при спазване на принципа „необходимост да знае“ и доколкото това е необходимо с оглед изпълнение на техните задължения и осъществяване на дейността на Дружеството (напр. на служители, отговорни за изпращането на заявения от Вас бюлетин);
 • контрагенти, които са поели ангажимент за поверителност, в изпълнение на законови или договорни задължения при спазване приложимото законодателство за защита на личните данни (с ограничено приложение, доколкото Ваши лични данни се обработват в качеството Ви на потребител на интернет страницата ни, напр. ползвани от Дружеството външни консултанти, доставчици на информационни и телекомуникационни услуги);
 • органи, институции и лица, по отношение на които Дружеството е задължено да предостави лични данни по силата на приложимото законодателство (Комисия за финансов надзор, централни депозитари, Държавна агенция „Национална сигурност“, Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, Комисия за защита на личните данни и други).

В случаите, когато Дружеството предоставя Ваши лични данни за обработване на трето лице извън структурата на Дружеството, от името и по възлагане на Дружеството, Дружеството сключва нарочен договор с това лице, за който се прилагат конкретни изисквания, гарантиращи предоставените лични данни.

 Не разкриваме Ваши лични данни на лица, установени извън държави членки (извън ЕС и ЕИП), както и на международни организации.

В какъв срок съхраняваме личните Ви данни

Дружеството Вашите лични данни само за периода, който е необходим за реализиране на целта, за която са събрани.

Лични данни, за които не е предвиден минимален нормативен срок за съхранение, се съхраняват до изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на съдебни претенции (три или пет години в зависимост от вида на претенцията) с оглед легитимния интерес на Дружеството за установяване, предявяване и защита на правни претенции, както и предоставяне на необходимите документи за изясняване на правния спор, съответно в по-кратки срокове, когато такива са предвидени в действащото законодателство.

Данни за потребителско поведение в интернет се съхраняват за периода на валидност на съответната „бисквитка“.

Какви са Вашите права и как да ги упражните

Право на достъп – Вие имате право да поискате информация и копие от Вашите лични данни от Дружеството и право на достъп по всяко време до личните си данни.

Право на коригиране – Вие имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, в случай, че същите не са точни, актуални или са непълни.

Право на преносимост – Вие имате право да поискате от Дружеството личните си данни във вид, удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, като това право е приложимо, в случай че обработването на личните Ви данни е въз основа на Вашето съгласие и се извършва посредством автоматизирани средства (Дружеството към момента не предвижда такова).

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“) – Вие имате право да поискате от Дружеството личните Ви данни да бъдат изтрити, но само при наличие на някое от следните основания: личните Ви данни повече не са необходими във връзка с целите, за които събрани; оттеглите съгласието, което преди това сте предоставили за обработката на личните Ви данни, и не е налице друго законово основание за обработването им; възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг; възразите срещу обработването на личните Ви данни за легитимните интереси на Дружеството и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество; личните Ви данни не се обработват законосъобразно; Вашите лични данни трябва да бъдат изтрити с оглед спазване на закона.

Право на ограничаване на обработването – Вие имате право да поискате от Дружеството да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани по друг начин, като е необходимо да е налице някое от следните основания: не считате, че личните данни, които Дружеството обработва, са точни и актуални; личните данни не се обработват законосъобразно, но вместо изтриване, Вие желаете да ограничите обработването им; Дружеството вече не се нуждае от Вашите лични данни за целите, за които сме ги събрали, но Вие изисквате данните с цел установяването, упражняването или защитата на правни претенции; Вие сте възразили на обработването на Вашите лични

данни и очаквате потвърждение за това дали интересите Ви във връзка с подобно възражение имат преимущество пред легитимните основания за обработването на данните Ви.

Оттегляне на съгласие – Вие имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до Дружеството, в случай че данните Ви се обработват само въз основа на съгласие (напр. данни, обработвани за маркетингови цели).

Право на възражение – Вие имате право да възразите срещу определени видове обработка, като например директен маркетинг (включително срещу непоискани рекламни съобщения).

Право да не бъдете обект автоматизирано вземане на решения – Вие имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране, извършвана на основание наличие на легитимен интерес. Автоматизирано вземане на решения означава, че определени решения се вземат автоматично без човешка интервенция. (Дружеството към момента не предвижда такова)

Право на жалба до надзорния орган – В случай че смятате, че Дружеството не обработва Вашите лични данни законосъобразно, свържете се с нас на посочените по-горе данни за контакт за изясняване на въпроса. Независимо от това, Вие имате право да подадете жалба направо пред Комисията за защита на личните данни, както и имате право на съдебна защита. Адресът за подаване на жалба до Комисия за защита на личните данни е: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, телефонен номер: 02/9153594, електронна поща: kzld@cpdp.bg, уебсайт: www.cpdp.bg

Искането за упражняване на Ваше право следва да бъде отправено до посочения в това уведомление контакт. На интернет страницата на Дружеството е предоставена форма на искане за упражняване на правата на субекта на данни, като такава може да бъде получена и при поискване от Дружеството.

Дружеството не събира такси за упражняване на предоставените Ви в качеството на субект на данни права. Когато исканията Ви са явно неоснователни или прекомерни обаче, по-специално поради своята повторяемост, Дружеството може да наложи такса, съобразена с административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или да откаже да предприеме действия по искането.

Дружеството ще положи разумни усилия, за да уважи искането Ви в рамките на 30 дни от получаването му, като при необходимост и предвид сложността и броя на исканията този срок може да бъде удължен с още два месеца.

Дружеството може да поиска конкретна информация, която да му помогне да потвърди самоличността Ви и да уважи правото Ви за достъп до информация (или някое от останалите Ви права). Това е подходяща допълнителна мярка за сигурност, гарантираща, че личните Ви данни няма да бъдат разкрити пред лица, които нямат право да ги получават.

Важно е да знаете, че конкретните условия и ред за упражняване на правата Ви, свързани със защитата на личните Ви данни, са подробно уредени в Общия регламент за защита на данните и българския Закон за защита на личните данни. Дружеството ще окаже необходимото съдействие за упражняване на предоставените Ви от закона права.