Профил на инвеститора

Инвестиционният продукт на ВФ Алтърнатив АД е предназначен за лица (граждани, фирми, институции), които са категоризирани като професионални инвеститори, съобразно определението, дадено в Раздел 1 от Приложение 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти.

Определеният номинал на една акция е 10 000 (десет хиляди лева). Предлагането на акции на ВФ Алтърнатив АД се извършва така, че единичната пазарна поръчка, включително чрез електронни системи за търговия, да не може да бъде по-ниска от 20 лота (с равностойност на поръчката по номинал от двеста хиляди лева). Предлагането на акциите на Фонда се осъществява само от Българска Фондова Борса.

Акциите на алтернативните фондове не са подходящи за непрофесионални инвеститори, съобразно определението дадено в Раздел 1 от Приложение 1 от Законът за пазарите на фининсови инструменти, както и за инвеститори, които не разполагат с достатъчно знания, опит и възможност да понесат пълна загуба на първоначалното вложение.

Предлагането на акции на ВФ Алтърнатив АД на непрофесионални инвеститори е нарушение на чл. 242, ал.1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране и изискванията на чл.71, ал.4 и чл.78 от Закона за пазарите на финансови инструменти.