НЕОТЧИТАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ РЕШЕНИЯ ВЪРХУ ФАКТОРИТЕ НА УСТОЙЧИВОСТ

Първият алтернативен инвестиционен фонд в България, чийто акции се търгуват на Българска Фондова Борса

ВФ Алтърнатив АД е самоуправляващ се Алтернативен Инвестиционен Фонд по чл. 195, ал. 2, т.2 от ЗДКИСДПКИ. Създаден е през 2018 г. от лица с над 40 години кумулативен опит в оценката и управлението на активи, кредитиране и търговия с финансови инструменти.

Капиталът на ВФ Алтърнатив АД е съставен от два типа акции:

  • Клас А – Привилегировани акции с номинална стойност 10 000 лева. Акцията от Клас А е привилигирована, поименна, безналична като предоставя правото на 1 (един) глас, има специални привилегии, но няма гарантиран дивидент.
  • Клас Б – Обикновени акции, като всяка една акция е с номинална стойност 10 000 лева. Акциите от клас Б са обикновени, поименни, безналични, всяка предоставяща право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съизмерими с номиналната стойност на акцията, право на представител в съвета на директорите, право да изразява съгласие или да отхвърля предложения за решение на ОСА.

С Решение № 789 – Е от 13.06.2019 г. , Комисията за финансов надзор вписва емисията акции издадени от ВФ Алтърнатив АД, с ISIN код BG1100004198, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

Емисията акции, издадена от ВФ Алтърнатив АД с борсов код: VFAL и ISIN код : BG1100004198 е качена за търговия на Българска фондова борса – София АД на Алтернативен пазар BaSE, Сегмент акции (сегментен MIC: ABUL).

Информация за търговията на акциите на регулиран пазар на ВФ Алтърнатив АД може да намерите тук.

Инвестиционна стратегия

С оглед постигането на инвестиционните цели, ВФ Алтърнатив АД ще инвестира в активи, разположени в Република България, с различен рисков профил – от ниско/ средно рискови в сектора на недвижимите имоти до високорискови активи и инвестиции в акции. Фондът не си поставя строги отраслови ограничения.

Основните цели :

Компании, притежаващи и / или разработващи проекти с недвижими имоти за жилищни, туристически, производствени и логистични цели, които се очаква да генерират приходи от отдаване под наем, продажба на имоти и управлението им. Инвестиционния потенциал на всяка целева компания ще бъде оценяван след детайлен анализ на редица съществени фактори като: опит на мениджмънта, финансовите параметри и оценка на риска на проектите, изходна стратегия и ликвидност.

В съществуващи и новостартиращи компании, развиващи проекти в сферата на дигиталната индустрия и нови технологии в секторите за възобновяема енергия; софтуер (SaaS) и хардуер; електронна търговия; Финтех; блокчейн; дигитализация и умни продукти. Фондът планира да инвестира както в стартъпи в ранен етап на развитие с валидиран продукт и реални клиенти, така и в стъртъпи в по-зрял етап на развитие, които вече скалират своя бизнес.

Очакванията са 70% от новите продукти и услуги, създадени в икономиката през следващото десетилетие, да са базирани на дигиталноработещи платформи. Очевидна тенденция е използването на собствени дигитални среди (native IT environments). Облачните системи все повече включват дистрибутирани системи, свързващи локални компютърни операции (edge computing), a изкуственият интелект (AI) се очертава да бъде новият потребителски интерфейс (UI). Системите с електронни удостоверителни услуги (digital trust systems), базирани на блокчейн технологията, се превръщат в новата „умна“ основа за управление на веригите за доставка и осигуряване лоялността на клиентите. Във времената на четвъртата индустриална революция, световната дигитална свързаност и развитието на технологиите водят до бързи промени сред всички сектори на икономиката, както и в обществото. До 2022 г. над 60% от световния брутен вътрешен продукт (БВП) ще бъде дигитално-свързан, сочат данните на International Data Corporation (IDC).

ВФ Алтърнатив АД възнамерява да подпомага и насърчава чисти, икономически обосновани проекти за възобновяема енергия и проучване на иновативни начини за създаване на бъдеще с ниски въглеродни емисии. Възобновяемите източници на енергия (вятърната енергия, слънчевата енергия, водноелектрическата енергия, енергията от океаните, геотермалната енергия, биомасата и биогоривата) са алтернативи на изкопаемите горива, които допринасят за намаляването на емисиите на парникови газове, разнообразяват енергийните доставки и намаляват зависимостта от ненадеждни и непостоянни пазари на изкопаеми горива, особено на нефт и газ. Енергията от възобновяеми източници играе ключова роля в дългосрочната стратегия на ЕС описана в нейната „Енергийна пътна карта за периода до 2050 г.“

Финансови инструменти, включително Държавни Ценни Книжа издадени от Българската Държава, акции на Български публични дружества и такива на непублични компании, облигации, деривативи и високо ликвидни финансови инструменти. Инвестициите ще се извършват преимуществено в ликвидни акции и търгуеми права, приети за търговия на български регулирани пазари. Инвестициите в дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност ще се извършват предимно с цел поддържане на ликвидност и в моменти на пазарни сътресения.

Съгласно правилата, определенията и насоките, публикувани в ESMA 2013/611, ЛУАИФ няма да разработва недвижими имоти, включително да извършва строителни дейности. ВФ Алтърнатив АД няма да купува, продава или участва в търговски сделки със суровини и материални блага или да предоставя нефинансови услуги.

ВФ Алтърнатив АД не планира да използва левъридж.

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПРЕДДОГОВОРНА ИНФОРМАЦИЯ:

Инвестициите в основата на този финансов продукт не са съобразени с критериите на ЕС за екологично устойчиви икономически дейности.

Алтернативни инвестиционни фондове

Алтернативните инвестиционни фондове са фондове, които са регулирани на равнище ЕС от директивата за управляващите алтернативни инвестиционни фондове, обхваща мениджъри на алтернативни инвестиционни схеми, предназначени за професионални инвеститори.

Те включват хедж фондове, фондове за частни капиталови инвестиции, фондове за недвижими имоти и широк спектър от други видове институционални фондове.

Регламентът за европейските фондове за рисков капитал /EuVECA/ обхваща подкатегория алтернативни инвестиционни схеми, които се съсредоточават върху новосъздадените предприятия и предприятията в ранна фаза. Инвестициите в рисков капитал са важен източник на дългосрочно финансиране за млади и иновативни компании.

Алтернативните инвестиции са най-общо казано иновативни инвестиционни стратегии и концепции, които служат за по-добро диверсифициране на риска в портфейла и оптимизиране на взаимовръзката между доходност и риск.

Алтернативните инвестиции се характеризират с по-голяма от обичайната волатилност на пазарите, с което и рискът от инвестирането в тях е по-голям. От друга страна, обаче, тяхната доходност е над средната. Друга съществена черта на този вид инвестиции е според немската асоциация за алтернативно инвестиране (BAI) ниската им ликвидност, което ще рече, че инвеститорът не по всяко време може да ги продаде и превърне в парични средства без да регистрира съществени загуби.

При алтернативните инвестиции е налице скрит информационен потенциал, който все още не е преработен в пазарната цена. Това отваря възможността за активното управление на портфейла.

В бъдеще може да се очаква, че значимостта и популярността на алтернативните инвестиции ще нарасне.

Профил на инвеститора

Инвестиционният продукт на ВФ Алтърнатив АД е предназначен за лица (граждани, фирми, институции), които са категоризирани като професионални инвеститори, съобразно определението, дадено в Раздел 1 от Приложение 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти.

Определеният номинал на една акция е 10 000 (десет хиляди лева). Предлагането на акции на ВФ Алтърнатив АД се извършва така, че единичната пазарна поръчка, включително чрез електронни системи за търговия, да не може да бъде по-ниска от 20 лота (с равностойност на поръчката по номинал от двеста хиляди лева). Предлагането на акциите на Фонда се осъществява само от Българска Фондова Борса.

Акциите на алтернативните фондове не са подходящи за непрофесионални инвеститори, съобразно определението дадено в Раздел 1 от Приложение 1 от Законът за пазарите на фининсови инструменти, както и за инвеститори, които не разполагат с достатъчно знания, опит и възможност да понесат пълна загуба на първоначалното вложение.

Предлагането на акции на ВФ Алтърнатив АД на непрофесионални инвеститори е нарушение на чл. 242, ал.1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране и изискванията на чл.71, ал.4 и чл.78 от Закона за пазарите на финансови инструменти.