Инвестиционна стратегия

С оглед постигането на инвестиционните цели, ВФ Алтърнатив АД ще инвестира в активи, разположени в Република България, с различен рисков профил – от ниско/ средно рискови в сектора на недвижимите имоти до високорискови активи и инвестиции в акции. Фондът не си поставя строги отраслови ограничения.

Основните цели :

Компании, притежаващи и / или разработващи проекти с недвижими имоти за жилищни, туристически, производствени и логистични цели, които се очаква да генерират приходи от отдаване под наем, продажба на имоти и управлението им. Инвестиционния потенциал на всяка целева компания ще бъде оценяван след детайлен анализ на редица съществени фактори като: опит на мениджмънта, финансовите параметри и оценка на риска на проектите, изходна стратегия и ликвидност.

В съществуващи и новостартиращи компании, развиващи проекти в сферата на дигиталната индустрия и нови технологии в секторите за възобновяема енергия; софтуер (SaaS) и хардуер; електронна търговия; Финтех; блокчейн; дигитализация и умни продукти. Фондът планира да инвестира както в стартъпи в ранен етап на развитие с валидиран продукт и реални клиенти, така и в стъртъпи в по-зрял етап на развитие, които вече скалират своя бизнес.

Очакванията са 70% от новите продукти и услуги, създадени в икономиката през следващото десетилетие, да са базирани на дигиталноработещи платформи. Очевидна тенденция е използването на собствени дигитални среди (native IT environments). Облачните системи все повече включват дистрибутирани системи, свързващи локални компютърни операции (edge computing), a изкуственият интелект (AI) се очертава да бъде новият потребителски интерфейс (UI). Системите с електронни удостоверителни услуги (digital trust systems), базирани на блокчейн технологията, се превръщат в новата „умна“ основа за управление на веригите за доставка и осигуряване лоялността на клиентите. Във времената на четвъртата индустриална революция, световната дигитална свързаност и развитието на технологиите водят до бързи промени сред всички сектори на икономиката, както и в обществото. До 2022 г. над 60% от световния брутен вътрешен продукт (БВП) ще бъде дигитално-свързан, сочат данните на International Data Corporation (IDC).

ВФ Алтърнатив АД възнамерява да подпомага и насърчава чисти, икономически обосновани проекти за възобновяема енергия и проучване на иновативни начини за създаване на бъдеще с ниски въглеродни емисии. Възобновяемите източници на енергия (вятърната енергия, слънчевата енергия, водноелектрическата енергия, енергията от океаните, геотермалната енергия, биомасата и биогоривата) са алтернативи на изкопаемите горива, които допринасят за намаляването на емисиите на парникови газове, разнообразяват енергийните доставки и намаляват зависимостта от ненадеждни и непостоянни пазари на изкопаеми горива, особено на нефт и газ. Енергията от възобновяеми източници играе ключова роля в дългосрочната стратегия на ЕС описана в нейната „Енергийна пътна карта за периода до 2050 г.“

Финансови инструменти, включително Държавни Ценни Книжа издадени от Българската Държава, акции на Български публични дружества и такива на непублични компании, облигации, деривативи и високо ликвидни финансови инструменти. Инвестициите ще се извършват преимуществено в ликвидни акции и търгуеми права, приети за търговия на български регулирани пазари. Инвестициите в дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност ще се извършват предимно с цел поддържане на ликвидност и в моменти на пазарни сътресения.

Съгласно правилата, определенията и насоките, публикувани в ESMA 2013/611, ЛУАИФ няма да разработва недвижими имоти, включително да извършва строителни дейности. ВФ Алтърнатив АД няма да купува, продава или участва в търговски сделки със суровини и материални блага или да предоставя нефинансови услуги.

ВФ Алтърнатив АД не планира да използва левъридж.

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПРЕДДОГОВОРНА ИНФОРМАЦИЯ:

Инвестициите в основата на този финансов продукт не са съобразени с критериите на ЕС за екологично устойчиви икономически дейности.