Други

КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ

ВФ Алтърнатив АД има едностепенна система на управление. Дружеството се представлява от Съветa на директорите, който изцяло отговаря за корпоративното управление и за финансовото представяне на Дружеството. Съветът на директорите определя стратегията за развитие на Дружеството и следи за нейното изпълнение, като внимава да се поемат само допустими рискове. 

Членове на Съвета на директорите – Стефан Павлов, Катерина Боева  и Десислава Стилова.

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

В зависимост от съдържанието си, правата по акцията могат да бъдат обособени в две основни групи – имуществени и неимуществени.

ОДИТЕН КОМИТЕТ

Отговаря за контрола на финансовите и отчетните процеси на Дружеството, цялостността и верността на финансовите отчети, вътрешния и външния одитни процеси, и ефективността на системите за вътрешен контрол и за управление на рисковете.
Членове на Одитния комитет -Тони Петров – Председател, Иван Алексиев и Мария Иванджикова.

ВЪНШЕН ОДИТОР

Външният одитор изразява независимо одиторско мнение относно достоверното представяне във всички аспекти на същественост във финансовите отчети на финансовото състояние на предприятието. Независимото одиторско мнение се изразява по отношение на съответствието на финансовите отчети с приложимите счетоводни стандарти, както и в съответствие с Международните одиторски стандарти.

Външен одитор на дружеството е Илина Емилова Нотева, с рег № 819 в регистъра на регистрираните одитори по чл. 20 от ЗНФО.