Алтернативни инвестиционни фондове

Алтернативните инвестиционни фондове са фондове, които са регулирани на равнище ЕС от директивата за управляващите алтернативни инвестиционни фондове, обхваща мениджъри на алтернативни инвестиционни схеми, предназначени за професионални инвеститори.

Те включват хедж фондове, фондове за частни капиталови инвестиции, фондове за недвижими имоти и широк спектър от други видове институционални фондове.

Регламентът за европейските фондове за рисков капитал /EuVECA/ обхваща подкатегория алтернативни инвестиционни схеми, които се съсредоточават върху новосъздадените предприятия и предприятията в ранна фаза. Инвестициите в рисков капитал са важен източник на дългосрочно финансиране за млади и иновативни компании.

Алтернативните инвестиции са най-общо казано иновативни инвестиционни стратегии и концепции, които служат за по-добро диверсифициране на риска в портфейла и оптимизиране на взаимовръзката между доходност и риск.

Алтернативните инвестиции се характеризират с по-голяма от обичайната волатилност на пазарите, с което и рискът от инвестирането в тях е по-голям. От друга страна, обаче, тяхната доходност е над средната. Друга съществена черта на този вид инвестиции е според немската асоциация за алтернативно инвестиране (BAI) ниската им ликвидност, което ще рече, че инвеститорът не по всяко време може да ги продаде и превърне в парични средства без да регистрира съществени загуби.

При алтернативните инвестиции е налице скрит информационен потенциал, който все още не е преработен в пазарната цена. Това отваря възможността за активното управление на портфейла.

В бъдеще може да се очаква, че значимостта и популярността на алтернативните инвестиции ще нарасне.